Statut

Statut

Uchwała Nr XXXIX/459/2010

Rady Miasta i Gminy w Margoninie

z dnia 25 marca 2010r.

 

 

w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Margoninie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z poźn. zm.), Rada Miasta i Gminy w Margoninie uchwala, co nastepuje:

 

§ 1. Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Margoninie nadaje się statut jak w załączeniu do niniejszej Uchwały.

 

§ 2. 1. Traci moc załącznik do Uchwały nr XXVII/276/2001 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 28 grudnia 2001r.w sprawie Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.

 

2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/309/2009 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

 

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

  

Statut

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury

w  Margoninie

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

 1. Miejsko      – Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie, zwany dalej „Ośrodkiem Kultury”,      został utworzony mocą Uchwały Nr XXVII/276/2001 Rady Miasta i Gminy      Margonin z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie powołania Miejsko – Gminnego Ośrodka      Kultury w Margoninie.
 2. Ośrodek      Kultury działa na zasadach określonych według obowiązujących na obszarze      Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawnych, a w szczególności na      podstawie:

1)      ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

2)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

3)      niniejszego Statutu.

 1. Ośrodek      kultury jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem      organizacyjno – prawnym i ekonomiczno – finansowym.
 2. Miejsko      – Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność na podstawie wpisu do      rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada      osobowość prawną.

 

§ 2.

 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1)      Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

2)      Organizatorze – należy przez to rozumieć Gminę Margonin;

3)      Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza miasta i Gminy Margonin;

4)      Ośrodku Kultury – należy przez to rozumieć Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie;

5)      Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.

 

§ 3.

 

 1. Siedzibą      Ośrodka Kultury jest miasto Margonin, a obszarem jego działania jest      miasto i gmina Margonin.
 2. Ośrodek      Kultury może współpracować z innymi instytucjami zajmującymi się      działalnością kulturalną na terenie całego kraju, jak i poza granicami      kraju.
 3. Ośrodek      Kultury uzywa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem      siedziby, NIP, REGON oraz numerami telefonu oraz telefaksu.
 4. Podstawowe      warunki lokalowe i materialne do prowadzenia działalności statutowej      zapewnia Ośrodkowi Kultury Organizator.

 

Rozdział II

Cele i zakres działania

 

§ 4.

 

 1. Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury.
 2. Podstawowym celem działalności Ośrodka Kultury jest przygotowanie i pozyskanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, upowszechnianie i rozwijanie kultury, stwarzanie mieszkańcom czynnego i biernego uczestnictwa w kulturze, organizowanie różnych form amatorskiego ruchu artystycznego, integracja środowiska oraz prowadzenie działań w zakresie gromadzenia, udostępniania i przetwarzania informacji dotyczących szeroko rozumianego życia społeczno – kulturalnego gminy Margonin i jej promocja na zewnątrz.
 3. Do podstawowych celów Ośrodka Kultury należy w szczególności:

1)      rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy i miasta Margonin;

2)      stwarzanie warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie pracowni specjalistycznych (sekcji, zespołów zainteresowań, klubów) oraz kursów, warsztatów i seminariów itp.;

3)      organizowanie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, w tym m. in.: wystaw artystycznych, ekspozycji, wernisaży, spektakli, koncertów, odczytów, spotkań i innych;

4)      organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych, koncertów, dożynek innych form rekreacyjnych oraz różnorodnych form wypoczynku w szczególności dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych;

5)      organizowanie wszelkiego rodzaju kursów specjalistycznych i szkoleń;

6)      współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi;

7)      inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

8)      prowadzenie nie obozowych i obozowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym form turystyczno – krajoznawczych;

9)      dbałość o rozwój lokalnego folkloru;

10)  gromadzenie, dokumentowanie i tworzenie dóbr kultury;

11)  promocja kultury gminy i lokalnych twórców kultury.

   4.Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są  na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającej na:

1)      wynajmowaniu powierzonych mu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych;

2)      prowadzeniu małej gastronomii i drobnego handlu;

3)      organizowaniu szkoleń;

4)      prowadzeniu działalności wydawniczej, poligraficznej, fotograficznej, fonograficznej, filmowej i plastycznej;

5)      prowadzeniu działalności w zakresie reklamy i informatyki;

6)      prowadzeniu galerii sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego;

7)      prowadzeniu wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego (nagłaśnianie itp.) oraz innego sprzętu posiadanego przez Ośrodek Kultury;

8)      realizowaniu imprez masowych zgodnie z odrębnymi przepisami zlecone (okolicznościowe, rodzinne, rozrywkowe); prowadzić działalność w zakresie krajowej międzynarodowej wymiany kulturalnej.

  5.Działalność, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu nie może kolidować z realizacją podstawowych celów statutowych Ośrodka Kultury.

 

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

 

§ 5

 

 1. Ośrodkiem kultury kieruje dyrektor (zwany dalej „Dyrektorem”), który reprezentuje Ośrodek Kultury na zewnątrz, zarządza nim i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.
 2. Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Margonin. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy i jest jego zwierzchnikiem służbowym.
 3. Organizator może powierzyć zarządzanie MGOK osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzanie MGOK (kontrakt menedżerski) zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1)      kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej;

2)      kształtowanie programu działalności;

3)      prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi instytucji;

4)      poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej instytucji;

5)      dobór i efektywne wykorzystanie kadr, stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pracy;

6)      przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów działalności instytucji kultury i sprawozdań finansowych oraz wniosków inwestycyjnych;

7)      wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;

8)      sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną.

  4. Pracowników Ośrodka Kultury zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor.

  5. Głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

  6. W Ośrodku Kultury może być utworzone stanowisko zastępcy Dyrektora. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Ośrodka Kultury.

  7. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Ośrodka Kultury uprawniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego przez Dyrektora pełnomocnictwa.

 

§ 6.

 

Ośrodek Kultury samodzielnie opracowuje plany swej działalności, merytorycznie powiązany z planem finansowym i składa do zaopiniowania Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

  

§ 7.

 

Burmistrz może zlecić Ośrodkowi Kultury wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz Gminy, zapewniając na ten cel środki finansowe.

§ 8.

 

Pracownicy Ośrodka Kultury powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 26. poz. 234 ze zmianami).

 

§ 9.

 

Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny, opracowany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

 

 

Rozdział IV

Majątek i finanse

 

§ 10.

 

1. Majątek Ośrodka Kultury stanowi mienie przekazane instytucji przez Organizatora oraz  majątek uzyskany przez Ośrodek Kultury w ramach prowadzonej działalności.

2. Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i uzyskaną częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.

3. Organizator może, na podstawie stosownych umów, przekazać Ośrodkowi Kultury w użytkowanie (lub inne formy posiadania) mienie stanowiące własność Organizatora.

4. Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, z uwzględnieniem innych obowiązujących uregulowań prawnych, w tym w szczególności  przepisów o finansach publicznych oraz o rachunkowości.

5. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka Kultury stanowi roczny plan działalności instytucji kultury, zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka Kultury z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

6. Działalność Ośrodka Kultury jest finansowana z:

    1) dotacji przekazanych przez Organizatora;

    2) wpływów z prowadzonej działalności ( w tym z działalności gospodarczej);

    3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;

    4) innych źródeł.

§ 11.

 

1. Rozliczenie przyznanych dotacji następuje w terminach, formie i na zasadach określonych

    przy przyznawaniu dotacji.

2. Dyrektor Ośrodka Kultury upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania 

    wydatków do wysokości środków określonych w planie działalności instytucji kultury.

3. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury, zgodnie z przepisami ustawy o

    rachunkowości, zatwierdza Organizator.

4. Ośrodek Kultury przedstawia Organizatorowi w terminie do dnia:

    1) 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego

         Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności

         i zobowiązań, w tym wymagalnych;

    2) 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z

    wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, w szczegółowości nie mniejszej

    niż w planie finansowym.

 

§ 12.

 

Nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka Kultury sprawuje Gmina Margonin.

 

§ 13.

 

Przy zbywaniu środków trwałych Ośrodek Kultury stosuje odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych, a w szczególności:

 

1. Ośrodek Kultury sprzedaje mienie zaliczone, zgodnie z odrębnymi przepisami, do

    rzeczowego majątku trwałego w drodze publicznego przetargu,

2. Ośrodek Kultury zgłasza Organizatorowi zamiar dokonania czynności prawnej mającej za

     przedmiot mienie Ośrodka Kultury zaliczone, zgodnie z odrębnymi przepisami, do

     rzeczowego lub finansowego majątku trwałego, polegającego na:

1)      wniesieniu go do spółki lub fundacji,

2)      dokonaniu darowizny,

3)      nieodpłatnym oddaniu do używania innym podmiotom.

 

§ 14.

 

Czynność prawna dokonana z naruszeniem przepisów § 13 jest nieważna.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 15.

 

1. Statut Ośrodka Kultury nadaje Organizator.

2. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie jego nadania, tj. uchwałą

     Rady Miasta i Gminy Margonin.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie właściwe przepisy

     powszechnie obowiązującego prawa.

   

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25 marzec 2010 r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Kus
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2012 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Kus
Ilość wyświetleń: 2098
20 kwietnia 2012 12:57 (Karol Kus) - Zmiana danych dokumentu.
20 kwietnia 2012 12:57 (Karol Kus) - Zmiana danych dokumentu.
20 kwietnia 2012 12:15 (Karol Kus) - Dodanie dokumentu.