Regulaminy - archiwum

Regulamin Organizacyjny Miejsko Gminnego Osrodka Kultury w Margoninie

Regulamin organizacyjny

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie, zwana dalej ,, Ośrodkiem Kultury ”, został   utworzony mocą Uchwały Nr XXVII/276/2001 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.

2. Ośrodek Kultury działa, w szczególności, na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności             kulturalnej(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami).

2) Ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2009r. Nr157 poz.1240 ze zmianami)

3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r Nr 249

 poz.204 ze  zmianami)

4) Ustawy z dnia 20marca 2009 r. o bezpieczeństwie  imprez  masowych (Dz.U. Z 2009r.Nr   62 poz. 504)

5) Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie, stanowiącego załącznik do     Uchwały Nr XXXIX/459/2010 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 25 marca 2010r.    w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.

 

 

§ 2

 

1) Ośrodek  Kultury  jest  wyodrębnioną  gminną   jednostką  organizacyjną  – samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin pod poz. Nr. 2 i  posiada  osobowość  prawną .

2) Cele i  zakres działania  Ośrodka Kultury szczegółowo określa  Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie

 

 

§ 3

 

 

Siedziba  Ośrodka Kultury  mieści się  w Margoninie ul. Powstańców Wlkp. 15 .

 

§ 4

 

W  skład Miejsko -  Gminnego Ośrodka Kultury  wchodzą:

1)świetlica wiejska w Zbyszewich,

2) świetlica wiejska w Próchnowie,

3)świetlica wiejska w Kowalewie ,

4) świetlica wiejska w Margońskiej Wsi.

5)świetlica wiejska w Sypniewie.

6)świetlica wiejska w Radwankach.

7)świetlica wiejska w Lipińcu.

 

 

§ 5

 

1.Czas pracy MGOK wynosi przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy z trzymiesięcznym okresem rozliczeniowym.

2.Pracę w MGOK ustala się:

1) od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 21:00

2) w soboty od godziny 10:do 15:00

3. Porę nocną ustala się w godzinach od 22:00 do 6:00

 

Rozdział II

Struktura organizacyjna Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury  w Margoninie

 

§6

 

1.Na  czele Ośrodka Kultury stoi Dyrektor , który zarządza i reprezentuje instytucję na zewnątrz, oraz dokonuje w jej imieniu czynności prawnych. Dyrektor odpowiedzialny jest za całokształt działalności Ośrodka Kultury.

2.Podczas nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni zastępca dyrektora Ośrodka Kultury w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

 

§7

 

1. Dyrektor , w drodze zarządzenia tworzy i likwiduje stanowiska w Ośrodku Kultury.

2. W Ośrodku Kultury tworzy się następujące stanowiska:

1)Dyrektor -  DYR.

2)Zastępca dyrektora – ZD.

3)Główny księgowy – FK.

4)Specjalista do spraw administracyjnych – AD.

5)Starszy specjalista ds. organizacji imprez – ORG.1

6)Specjalista ds. organizacji imprez – ORG.2

7)Robotnik gospodarczy

8)Robotnik gospodarczy

9)instruktor

3.Strukturę organizacyjną Ośrodka Kultury stanowi zespół powiązań i zależności pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy. Graficznie strukturę organizacyjną Ośrodka Kultury oraz symbole dla poszczególnych komórek przedstawia załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§8

 

Ośrodek Kultury realizuje swoje zadania również o osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz umów zawieranych z zespołami i wykonawcami poszczególnych zadań:

1) innych instytucji artystycznych i podmiotów gospodarczych

2) osób prawnych i fizycznych posiadających uprawnienia do prowadzenia działalności artystyczno - rozrywkowej lub zespołów zainteresowań.

 

§9

 

 Szczegółowa struktura działających w Ośrodku Kultury poszczególnych pracowni i kół zainteresowań określona jest w Planie Pracy Ośrodka Kultury na dany rok.

 

§10

 

W razie czasowej nieobecności pracownika zastępuje go pracownik wyznaczony przez dyrektora Ośrodka Kultury. W przypadku długotrwałej nieobecności wyznaczanie i przyjęcie zastępstwa odbywa się drogą pisemną.

§11

 

 W celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą w Ośrodku Kultury stosuje się instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w gminnych jednostkach organizacyjnych zgodną z obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.

 

Rozdział III

 

Kompetencje i  zadania dyrektora, zastępcy dyrektora, głównego księgowego i pracowników Ośrodka kultury

 

 

§12

 

1.Do zadań i obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie należy                w szczególności:

1) zarządzanie Ośrodkiem i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) podejmowanie samodzielnych decyzji i ponoszenie za nie odpowiedzialności,

3) kierowanie bieżącymi sprawami Ośrodka w zakresie organizacji pracy i realizacji   zadań statutowych,

4) zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników,

5) przygotowywanie i wprowadzanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów wewnętrznych,

6) opracowywanie planów działalności merytorycznej Ośrodka,

7) zatwierdzanie planu działalności Ośrodka (plan usług, plan przychodów i kosztów,  plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji ),

8) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania,

         9) gospodarowanie mieniem należącym do Ośrodka,

10) wykonywanie czynności zwierzchnictwa służbowego w stosunku do podległych pracowników

11) sprawowanie kontroli finansowej.

12) koordynowanie i przygotowanie imprezy według własnych projektów określając ich cel, sposób realizacji, scenariusz, orientacyjny koszt oraz sposób oceny.

         13) nadzorowanie prac pracowni i kół zainteresowań w Ośrodku Kultury

 

2.Do zadań i obowiązków zastępcy dyrektora Ośrodka Kultury w Margoninie należy                w szczególności:

1) realizowanie zadań określonych w statucie MGOK, wynikających z ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej

     2) pełnienie obowiązków dyrektora   Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury podczas nieobecności dyrektora w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa

3) uczestniczenie w prowadzeniu gospodarki finansowej na zasadach określonych w ustawie o prowadzeniu działalności kulturalnej.

4) uczestniczenie w opracowywaniu projektu  budżetu MGOK.

5) wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora MGOK.

6) utrzymywanie kontaktów i wymienia doświadczeń z pracownikami innych instytucji kultury działających w regionie.

7) współpraca z mediami regionalnymi i dbałość o pozytywny wizerunek MGOK

8) przygotowanie i organizowanie imprezy według własnych projektów określając ich cel, sposób realizacji, scenariusz, orientacyjny koszt oraz sposób oceny.

9) uczestnictwo w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w celu podniesienia swoich kwalifikacji.

10) wykonywanie dokumentacji opisowych i fotograficznych z organizowanych imprez

11) koordynowanie prac pracowni i kół zainteresowań w Ośrodku Kultury.

 

3.Do zadań i obowiązków Głównej Księgowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie należy w szczególności:

         1) kierowanie i nadzorowanie prac w zakresie działalności finansowo - księgowej      Ośrodka Kultury

         2) kontrolowanie prawidłowości, rzetelności i legalności wykorzystania środków        finansowych

         3) nadzorowanie i sprawdzanie prawidłowości sporządzanych dokumentów i   dokonywanie operacji gospodarczo - finansowych

         4) odpowiedzialność za całokształt powierzonych mu zadań i obowiązków

         5) sporządzanie informacji i sprawozdań rachunkowo-finansowych, które są wymagane     przez organizatora, GUS, Urząd Skarbowy.

         6) przedstawianie wniosków w sprawach ściągania należności od osób fizycznych i    prawnych

         7) koordynowanie działań w zakresie gospodarki środkami trwałymi

                                   

 4. Wspólne zadania poszczególnych stanowisk pracy Ośrodka Kultury stanowią:

  1) realizowanie zadań statutowych;

  2)wykonywanie poleceń i zarządzeń Dyrektora Ośrodka Kultury;

  3)współpracowanie z innymi instytucjami kultury;

  4)należyte wykonywanie powierzonych zadań;

  5)przestrzeganie przedmiotowych przepisów prawnych, w tym wewnętrznych;

  6)prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej;

      7)prowadzenie spraw kancelaryjno – biurowych (tym dokumentacji dotyczącej prowadzenia                       podstawowej działalności merytorycznej – np. dzienniki zajęć);

  8)prowadzenie działalności informacyjnej;

 9)utrzymywanie porządku i czystości w obiektach Ośrodka Kultury (wewnątrz i na zewnątrz);

 10)dbałość o majątek Ośrodka Kultury;

 11)przestrzeganie przepisów BHP;

 12)przestrzeganie ustalonego w Ośrodku Kultury czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób najbardziej efektywny;

 13)przestrzeganie tajemnicy służbowej;

m)podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczestniczenie w szkoleniach itp.

5. Szczegółowe zdania i zakresy obowiązków pracowniczych związanych z zajmowanym          stanowiskiem określają indywidualne zakresy czynności służbowych ustalone przez dyrektora Ośrodka Kultury

6.       Pracownicy Ośrodka Kultury podlegają Dyrektorowi Ośrodka Kultury we wszystkich zakresach swego działania.

7.Wszyscy pracownicy, którzy z tytułu czynności zawodowych mają powierzone mienie będące własnością Ośrodka Kultury, winni złożyć odpowiednie oświadczenie o odpowiedzialności materialnej.

 

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 13

 

  1. Niniejszy Regulamin łącznie ze Statutem Ośrodka Kultury w Margoninie stanowi dokument regulujący organizację wewnętrzną i zakres działania Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.
  2. Niniejszy Regulamin został ustalony po zasięgnięciu opinii Organizatora..
  3. Regulamin niniejszy może być zmieniony przez Dyrektora Ośrodka Kultury po zasięgnięciu opinii lub na wniosek Organizatora.
  4. Regulamin wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia przekazania go do wiadomości pracownikom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Kultury.

 

 

 

 

 

 

Załącznik do regulaminu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie

 

 

Struktura   organizacyjna Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie:

 

Zatrudnienie

 

 

Dyrektor                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktorzy kół zainteresowań

 

 

 

 

 

Główny   księgowy              

 

FK-   Finanse Księgowość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca   dyrektora

 

ZD.   -Sprawy organizacyjne

 

Specjalista   ds. administracyjnych

 

 

 

 

Starszy   specjalista ds.organizacji imprez

 

Kadr.   - Kadry

 

 

 

 

 

Specjalista   ds.organizacji imprez

 

 

 

 

 

 

Robotnik   gospodarczy

 

 

 

 

 

 

Robotnik   gospodarczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23 kwiecien 2012
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Kus
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2012 11:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Kus
Ilość wyświetleń: 2749
23 kwietnia 2012 11:20 (Karol Kus) - Zmiana danych dokumentu.
23 kwietnia 2012 11:17 (Karol Kus) - Dodanie dokumentu.